Autorizácia

 • API Key
  • V aplikácií bude možnosť zadať statický klúč ktorý sa pošle ako parameter v url adrese alebo sa pridá do hlavičky HTTP požiadavky
  • Názov parametra bude možné zadať v aplikácií
  • Príklad v url adrese:
        https://www.example.sk/shipping-order?{nazov_parametra}={api-key}
  • Príklad v hlavičke:
        headers: {
              "{nazov_parametra}": "{api-key}"
        }
 • Bearer token
  • V aplikácií bude možnosť zadať statický token ktorý sa odošle v hlavičke požiadavky pod klúčom Authorization
  • Musí to byť kľúč s dlhou životnosťou
  • Príklad:
       headers: {
             "Authorization": "Bearer {token}"
       }
 • Basic auth
  • V aplikácií bude možnosť zadať statické meno a heslo
  • Údaje sa môžu odoslať 2 spôsobmi:
   • V hlavičke request pod kľúčom Authorization vo formáte {meno}:{heslo} a zakódované v Base64
   • Pomocou x-www-form-urlencoded pod názvami parametrov ktoré sa definujú v aplikácií


Očakávené API na strane externého systému

Je potrebné aby systém mal zabudované verejné rozhranie pre vrátenie objednávok prepravy, podľa našej schémy, na základe dátumu a vrátenie objednávky prepravy na základe ľubovoľného identifikátora.

Očakávaný dátumový formát 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss'
Očakávaný formát čísiel #.####

Očakávaný formát objednávky prepravy:

{
 "addressee": string | null,      // Príjemca
 "organizationName": string | null,   // Názov spoločnosti
 "street": string | null,        // Ulica a číslo domu pre doručenie
 "street2": string | null,       // Detail miesta doručenia
 "phone": string | null,        // Tel. číslo
 "email": string | null,        // Email
 "city": string | null,         // Mesto doručenia
 "zipCode": string | null,       // PSČ
 "countryCode": string | null,     // Kód krajiny ISO 3166-1 Alpha 2
 "note": string | null,         // Poznámka k preprave
 "referenceNumber": string,       // Povinný údaj - Referencia na záznam v externom systéme
 "courierService": string | null,    // Označenie kuriéra v externom systéme
 "weight": decimal | null,       // Celková váha položiek objednávky
 "packageCount": int | null,      // Počet balíkov ak je známy (pozn. ak nie je známy je lepšie  nechať null)
 "codPrice": decimal | null,      // Hodnota dobierky, ak už bola objednávka uhradená kartou, bank. prevodom alebo iným spôsobom nechať null
 "stateId": string | null,       // Stav objednávky v externom systéme
 "createDateTime": string,       // Povinný údaj - Dátum vytvorenia objednávky vo formáte 'yyyy- MM-ddTHH:mm:ss' (napr. 2020-01-31T10:14:13)
 "publicPackagePoint": string | null,  // Id odberného miesta (napr. pri kuriérovi Zásielkovňa alebo DPD pickup point, ...)
 "isBackShipping": boolean,       // Príznak či sa jedná o objednávku vrátenia tovaru
 "orderedShippingDate": string | null, // Očakávaný dátum doručenia tovaru, ak je známy  vyplniť vo formáte 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss' (napr. 2020-01-31T10:14:13)
 "currency": string,          // Povinný údaj - Mena dobierky
 "driverNote": string | null,      // Poznámka pre vodiča
 "contactPerson": string | null,    // Kontaktná osoba
 "variableSymbol": string | null,    // Variabilný symbol - ak nie je vyplnený v systéme sa použije referenčné číslo
 "description": string | null,     // Popis tovaru pre kuriéra
 "documentType": "order" | "invoice" | "issue",
 "paymentType": string,         // Povinný údaj - identifikátor spôsobu úhrady v externom systéme
 "totalPrice": decimal,         // Povinný údaj - celková suma objednávky
 "items": [
  {
   "id": string,         // Povinný údaj - identifikátor položky
   "code": string | null,     // Kód produktu
   "eanCode": string | null,   // EAN produktu
   "name": string,        // Povinný údaj - Názov produktu
   "text": string | null,     // Názov položky
   "quantity": decimal,      // Povinný údaj - množstvo
   "measureUnit": string | null  // Merna jednotka
  }
 ]
}


Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia budú obsahovať tieto parametre:

 • Url adresu externého systému
 • Typ autorizácie
 • Potrebné parametre pre autorizovanie požiadavky


Vrátenie objednávok prepravy na základe dátumového rozsahu

Funckia pre vrátenie objednávok prepravy na základe dátumového rozsahu može byť na ľubovoľnej adrese. Adrese sa zadá v aplikácií (napr. /api/shipping-orders)Adresa by mala očakávať parametre:

 • Minimálny dátum, názov parametra date_from
 • Maximálny dátum, názov parametra date_to
 • Môže očakávať ľubovoľné parametre ktoré bude možné zadať v aplikácií
  • Príklad:
       &stav_objednávky=nova

Funkcia musí vrátiť zoznam objednávok preprav vo formáte application/json.


Vrátenie objednávky prepravy na základe identifikátora

Funkcia pre vrátenie objednávky prepravy na základe identifikátor može byť na ľubovoľnej adrese ale musí obsahovať dynamický parameter (napr. /api/shipping-orders/{0}). Adresa može očakávať parametre:

 • Môže očakávať ľubovoľné parametre ktoré bude možné zadať v aplikácií
  • Príklad:
       &stav_objednávky=nova

Funkcia vráti objednávku prepravy vo formáte application/json.
V prípade že záznam nebol nájdený vráti odpoveď s kódom 404 not found


Zmena stavu objednávky a zapísanie čísla prepravy

Funkcia pre zmenu stavu objednávky a zapísanie čísla prepravy môže byť na ľubovoľnej adrese. Musí obsahovať dynamický parameter (napr. /api/orders/{0}).

Odosielať sa bude požiadavka typu PUT ktorá bude obsahovať dáta v tele požiadavky

{
 "courier": string | null,     // Identifikátor kuriéra v externom systéme, ak sa nezmenil parameter ostane null
 "shippingNumber": string | null, // Číslo prepravy pridelené kuriérom
 "targetState": string | null,      // Identifikátor stavu v externom systéme v prípade záujmu o zmenu stavu  
 "packageCount": number
   }

Funkcia neočakáva žiadné dáta v odpovedi. Je možné vrátiť odpoveď s kódom 204 no content